Privacy- en sitereglement Dehler Club Nederland

Algemene informatie

Dehler Club Nederland (DCN) is een vereniging zonder bedrijfsadres, bereikbaar via onze website secretaris@dehlerclub.nl.
Voor onze ledenadministratie heeft DCN persoonsgegevens van je nodig. DCN is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en respecteert daarbij de persoonlijke levenssfeer van haar leden. Met je persoonsgegevens wordt door ons zorgvuldig omgegaan.
DCN verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bestaande wettelijke waarborgen voor de bescherming van je privacy.
DCN verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de invulling van je lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links naar andere websites

Dit privacyreglement is niet van toepassing op internetpagina’s van derden die via links op deze internetsite kunnen worden bezocht. Dit geldt vooral voor betalingen via iDEAL, Bancontact en Sofort Banking. DCN maakt gebruik van Mollie Payments voor het verwerken van genoemde betalingen.

Verzamelde gegevens

Bij het aangaan van het lidmaatschap en bij opgave voor deelname aan evenementen worden je persoonsgegevens gevraagd. DCN registreert de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats, land
 • e-mailadres, telefoonnummer(s)
 • geboortejaar
 • datum van aanmelding
 • toesturen van welkomstpakket
 • IBAN
 • incassomachtiging van DCN voor automatische incasso van contributie, inschrijfgelden en aanschaffingen
 • boottype, bootnaam en thuishaven
 • inlognaam op de DCN-site
 • hoe je DCN gevonden hebt
 • of je het TC handboek hebt aangeschaft
 • wel/niet toesturen nieuwsbrief

DCN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, maar we kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@dehlerclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

De gegevens worden door DCN verwerkt om:

 • je betalingen af te kunnen handelen
 • het clubblad en folders te kunnen toesturen
 • je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor onze dienstverlening
 • je uitnodigingen voor clubactiviteiten te versturen
 • je de digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen
 • je als lid toegang te kunnen bieden tot het ledengedeelte van onze website
 • ingeval van inschrijving voor evenementen je telefonisch dan wel per e-mail te kunnen bereiken.

Jaarlijks wordt een leden- en schepenlijst verstrekt aan de leden. Op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur van 14 december 2016 wordt in de jaarlijkse leden- en schepenlijst alleen de woonplaatsnaam vermeld.

Bewaartermijn

DCN bewaart NAW-gegevens tot twee jaren nadat je lidmaatschap is beëindigd.

Cookies

DCN gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken geen tracking cookies of andere middelen die je surfgedrag zouden kunnen volgen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, correctie, overdracht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DCN. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben vastgelegd in de vorm van een databestand naar jou of een andere, door jou aangewezen organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@dehlerclub.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is het noodzakelijk dat je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meestuurt. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
DCN wijst erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Gebruikers van de website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Een verzoek tot inzage kan je sturen naar ledenadministratie@dehlerclub.nl. Als lid van de Dehler Club Nederland, kan je om een opgave vragen van de gegevens over jezelf, die door ons geautomatiseerd zijn verwerkt of in een bestand zijn opgenomen.

Beveiliging

DCN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@dehlerclub.nl.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 juni 2018

Privacy- en sitereglement downloaden

Klik op de knop om het reglement te downloaden.

DOWNLOAD

Translate»